akciók doc.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.
Adatkezelő adatai
Az alábbi Társaság a jelen adatkezelési tájékoztatóban („Tájékoztató”) foglalt rendelkezések szerint kezeli a www.kerwin-kaputechnika.hu domain alatt működő honlapon elhelyezett sütik és webjelzők által gyűjtött személyes adatokat.
A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységek tekintetében adatkezelő:
Társaság neve: Kerwin Kaputechnika Kft. („Társaság”)
Társaság székhelye: 3281 Karácsond Szabadság u. 107
Társaság Levelezési címe: 3263 Domoszló Táncsics u. 6
Társaság cégjegyzékszáma: 10-09-034586
Társaság adószáma: 24885179-2-10
Társaság vezető tisztségviselője: Póka Krisztina (ügyvezető)
A Társaság nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, azonban a Társaság kinevezett adatkezelésért felelős munkatársat, akihez Ön bármely a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kérdésével fordulhat. Társaság adatkezelésért felelős munkatársnak a következő személyt nevezte ki és az adatkezelésért felelős munkatárs az alábbi e-mail címen és telefonszámon érhető el: Társaság adatkezelésért felelős munkatársa: Kovács Ervin. Társaság adatkezelésért felelős munkatársának e-mail címe: kerwin.kaputechnika@gmail.com Társaság adatkezelésért felelős munkatársának telefonszáma: +36 70/245-3076

 

Sütik és webjelzők kezelésével kapcsolatos információk.
A látogató a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor felugró ablakban tájékoztatást kap arról, hogy a honlap meglátogatása esetén a számítógépén és/vagy mobileszközén süti, illetve webjelző kerül elhelyezésre. Ha egyetért a süti, illetve webjelző elhelyezésével, akkor a felugró ablak nem fog többször megjelenni, ha ugyanazt a böngészőt használja, és a sütiket, illetve webjelzőket nem törölte. Ha nem ért egyet a süti, illetve webjelző elhelyezésével, vagy a korábban elhelyezett sütit, illetve webjelzőt törli, akkor a felugró ablak ismételten meg fog jelenni a böngészőben.

 

- SÜTI: A süti betűkből és számokból álló kis információs-csomag. A Társaság webszervere a sütit automatikusan megküldi a böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A számítógépe vagy mobileszköze eltárolja a sütit. A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Társaság webszervere részére. A Társaság webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni.
A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó 4. pontban felsorolt adatokat szolgáltatja a Társaság webszervere részére.

 

- WEBJELZŐ: A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

 

- ELHELYEZETT SÜTIK ÉS WEBJELZŐK TÍPUSA és CÉLJA: A Társaság olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez a honlapon, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat. A Társaság a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapon, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató szokásait és érdeklődési körét; illetve, annak érdekében, hogy a honlap biztonságát javítsa.

 

A TÁRSASÁG, ILLETVE HARMADIK FELEK HONLAPON ELHELYEZETT SÜTIJEI
Placeholder image

 

SÜTIK ÉS WEBJELZŐK ELHELYEZÉSÉNEK TILTÁSA
Amennyiben a süti vagy webjelző számítógépén vagy mobileszközén történő elhelyezését meg kívánja tiltani, akkor ezt a böngészője beállítások menüpontja alatt teheti meg. Ha a sütik és webjelzők használatát megtiltja, akkor lehetséges, hogy a honlap egyes funkcióit nem tudja használni.

 

2. HARMADIK SZEMÉLYEK SZOLGÁLTATÁSAI BEÁLLÍTÁSAIRA ÉS LETILTÁSÁRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
A következő linken töltheti le azt a kiegészítő alkalmazást, amely megakadályozza, hogy a Google Inc. sütik és webjelzők segítéségével adatokat gyűjtsön: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu. Szakmai hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató. A Kerwin Kaputechnika Kft. 2020. május 01. napjától kezdődően a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön e-mail címét / postázási címét.

 

AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATKEZELÉSRE JOGOSULT SZEMÉLYEK, ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ
Az e-mail címe / postázási címe kezelésére a Kerwin Kaputechnika Kft. jogosult.
A Kerwin Kaputechnika Kft.-nél az e-mail címhez a következő pozíciót betöltő személyek jogosultak hozzáférni: a társaság ügyvezetője valamint a társaság tulajdonosa.
A Kerwin Kaputechnika Kft. adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.

 

2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA
A Kerwin Kaputechnika Kft. az e-mail címét / postázási címét szakmai hírlevél küldése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke. A Társaság jogos érdeke, hogy tájékoztatást nyújtson szakmai partnerei részére a legújabb szakmai trendekről, technikákról, termékei biztonságos használatáról, műszaki paramétereiről és a termékekhez kötődő kereskedelmi feltételeiről.
Amennyiben Ön nem kíván további szakmai hírlevelet kapni a Kerwin Kaputechnika Kft.-től, akkor jogosult a szakmai hírlevél küldésére vonatkozó adatbázisból kérni e-mail címe / postázási címe törlését, a kerwin.kaputechnika@gmail.hu e-mail címre történő e-mail küldése útján, vagy a H-3263 Domoszló Táncsics u.6. szám alatti címre történő levél küldése útján.

 

3. SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
Az e-mail címét
A Kerwin Kaputechnika Kft. honlapjának szerverszolgáltatója a A szolgáltató neve: Silihost Kft, A szolgáltató székhelye,postacíme: 2800 Tatabánya, Boróka u. 7. A szolgáltató adószáma: 13506128-2-11,A szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg. 11-09-012229, valamint képviseletében vagy megbízásából eljáró, illetőleg alkalmazásában álló személyek ismerhetik meg.

 

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
A Kerwin Kaputechnika Kft. az Ön által megadott e-mail címet / postázási címet az adatbázisba történő felvétel időpontjától az Ön törlési kérelmének előterjesztéséig, kezeli. Az Ön által megadott személyes adatokat törlési kérelme előterjesztése esetén automatikusan törli.

 

5. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
5.1 A Kerwin Kaputechnika Kft. a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adtakezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt a Kerwin Kaputechnika Kft. a honlapján nyilvánosságra hozza.
5.2 A Kerwin kaputechnika Kft. Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról a szakmai hírlevél adatbázisban szereplő e-mail címén értesíti. Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor kérheti, hogy a személyes adatait az Kerwin Kaputechnika Kft. a szakmai hírlevél küldéssel kapcsolatos adatbázisából törli.

 

6. AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
6.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Kerwin Kaputechnika Kft.-től arra vonatkozóan, hogy a Kerwin Kaputechnika  Kft. kezeli-e a személyes adatait. Ha a Kerwin Kaputechnika Kft. kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni:
- az adatkezelés céljai,
- az érintett személyes adatok kategóriái,
- a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei,
- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai,
- az Ön személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga;
- a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
- a személyes adatok forrására vonatkozó információ, ha a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték,
- illetve az automatizált döntéshozatal ténye, legalább az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy a személyes adatok kezelése milyen jelentőséggel bír és Önre nézve milyen várható következményekkel jár. AKerwin Kaputechnika Kft. a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 

6.2 Helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a Kerwin Kaputechnika Kft.-től kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 

6.3 Törléshez való jog
A Kerwin kaputechnika Kft. az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait. Egyéb esetekben a Kerwin Kaputechnika Kft. indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha:

 

- a Kerwin Kaputechnika Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
- Ön a hozzájárulását visszavonta (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre vagy Ön a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik,
- a személyes adatait jogellenesen kezelték,
- a Kerwin Kaputechnika  Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni vagy a személyes adatokat gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerül sor.

 

A Kerwin Kaputechnika Kft. a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a
- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
- a személyes adatok kezelését előíró, a Kerwin Kaputechnika Kft.-re alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Kerwin Kaputechnika  Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
- a népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

Ha a Kerwin Kaputechnika Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, akkor megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy tájékoztassa a személyes adatot kezelőket, hogy Ön kérelmezte tőlük az adott személyes adatokra mutató linkek vagy a személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Kerwin Kaputechnika  Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Kerwin Kaputechnika Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.
Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
- a Kerwin Kaputechnika  Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.
A Kerwin Kaputechnika Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 

6.4 Adatkezelés korlátozásához való jog
Ön kérheti a Kerwin Kaputechnika Kft.-t, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Kerwin Kaputechnika  Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.

 

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes,
 
6.5 Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelés a Kerwin Kaputechnika Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából történik. A Kerwin Kaputechnika  Kft. nem kezelheti tovább a személyes adatokat, ha Ön a személyes adatok kezelése ellen tiltakozik.

 

6.6 Adathordozhatósághoz való jog
Ön kérheti, hogy az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, ha a személyes adatok kezelés hozzájáruláson alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
A Kerwin Kaputechnika Kft. tájékoztatja, hogy a személyes adatai kezelése nem automatizált módon történik, így Ön az adathordozhatósághoz való jogával a Kerwin Kaputechnika Kft.-nél nem élhet.

 

7. JOGSÉRTÉS ESETÉN TEHETŐ LÉPÉSEK
7.1 Ha úgy gondolja, hogy a Kerwin Kaputechnika  Kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: kerwin.kaputechnika@gmail.com.
7.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.
7.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.